Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

CHARLO s. r. o., Benkova 2751/8A, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 53 434 137, DIČ: 2121365862

 

 

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi a týmito VOP, ktorých súčasťou je i Reklamačný poriadok.

 

Štandardná záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode Predávajúceho je 24 mesiacov. Ak z povahy tovaru vyplýva, že ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí a nie je určený na dlhodobé využívanie, takýto tovar má vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý určuje jeho dobu spotreby, na ktorú sa vzťahuje záruka Predávajúceho. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená riadna faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale Kupujúci ho stratil.

 

Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne (t.j. najneskôr do 24 hodín) o tom upovedomiť Predávajúceho.

 

Ak má tovar vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo, aby táto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. má právo na výmenu za rovnaký tovar bez vady. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak má tovar vadu, ktorá je odstrániteľná, ale Kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú vadu po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

Ak má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

Ak má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná, ale ktorá nebráni Kupujúcemu, aby mohol tovar riadne užívať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

 

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci neodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto VOP uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, inak sa má za to, že reklamovaný tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná. Kupujúci bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom alebo telefonicky. 

 

Formuláre na stiahnutie:

 

Reklamačný protokol - popis vád

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

V Kysuckom Novom Meste 01.12.2020

 

Ing. Jaroslav Jarabica, konateľ

 

DOKUMENT JE ELEKTRONICKY PODPÍSANÝCopyright 2020 - 2023 © zdraviemaslenjedno